Disclaimer

Gebruik van de website 

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
“de eigenaar”: de eigenaar van de website; zijnde Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA, Divisie Gyproc of kortweg Gyproc België
“gebruik(en)”: alle denkbare handelingen;
“u”: de gebruiker (bezoeker) van de website;
“de content”: alle in de website aanwezige inhoud.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch de toegang houdt de aanvaarding in door de gebruiker van de hiernavolgende voorwaarden.

De content van deze website is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. De content is door Gyproc België met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het gebruik ervan is op eigen risico en Gyproc België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van Gyproc België. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van Gyproc België. 

Gyproc België kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreeks of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.

De links naar andere sites houden geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Gyproc België is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Gyproc België is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.
 

Bescherming van persoonsgegevens

Gyproc België hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Gyproc België geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on- line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. 
  • U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • Gyproc België treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. 
 

Bescherming van onze handelsmerken

Gyproc® is een geregistreerd merk van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV of verbonden ondernemingen, onderdeel van de Saint-Gobain groep.

Het gebruik van het Gyproc® handelsmerk als generieke term voor gipsplaat is wettelijk bezwaarlijk en verboden. Gyproc® behoudt zich het recht voor om op te treden tegen elke derde die haar merken reproduceert op een manier of onder omstandigheden die haar schade zouden berokkenen.

Ook de merken ABA®, Betongrip Easy®, DuraGyp®, Gygant®, GypArt®, Gyplat®, Metal Stud®, PlaGyp®, Sprylith®, Thermogyp®, Activ'Air®, AquaBead®, Aquaroc®, Doublissimo®, Glasroc®, Gyprex®, Gyptone®, Habito®, No-Coat®, Placotherm®+, Rigidur®, Rigitone® en SoundBloc® zijn exclusieve handelsmerken geregistreerd door Saint-Gobain Construction Products Belgium NV of verbonden ondernemingen, onderdeel van de Saint-Gobain groep.

 

Technische adviesverlening

De informatie verzonden per e-mail of anderszins is persoonlijk en vertrouwelijk. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender te verwittigen en het bericht te verwijderen (uit uw mailbox). Alle berekeningen m.b.t. bouwtechnische specificaties en lastenboekomschrijvingen worden volledig vrijblijvend opgemaakt op basis van de ter beschikking gestelde gegevens. SGCP Belgium NV (Gyproc) kan als uitgever of verstrekker van deze informatie nooit aansprakelijk worden gehouden voor (een verkeerde interpretatie van) de door hem verstrekte informatie. De ontvanger of gebruiker van deze informatie dient er zich overigens van bewust te zijn dat de verstrekte informatie kan wijzigen i.f.v. nieuwe regelgeving, normen, berekeningsmethodes of technische ontwikkelingen, zonder dat hij/zij hiervan door ons op de hoogte wordt gebracht.
 

Links en verwijzingen

Op of via de website wordt u met links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Gyproc België beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. 
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. 
Gyproc België aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.